The Informational and Non-Informational Compositions of UK Fund Managers’ Dynamic Herding in the Stock Market

  • Yang-Cheng Lu Ming Chuan University, Finance Department, Taipei, Taiwan
  • Hao Fang Huazhong University of Science and Technology, School of Economics, Wuhan, China; California State University, Department of Economics, Long Beach, USA
  • Yen-Hsien Lee Chung Yuan Christian University, Department of Finance, Taoyuan, Taiwan

Abstract

This paper examines whether UK fund managers engage in herding behaviour in the stock market using the dynamic herding measure, whether their herding behaviour is different during bullish and bearish periods, whether most of their herding is informational, which types of informational reasons act as the main drivers of their herding and whether there are non-informational drivers of their herding. Our results reveal that UK fund managers engage in significant herding behaviour and that this behaviour does not differ significantly from bullish to bearish stock markets. Moreover, we confirm that there are weak positive correlations between fund managers’ herding and stock returns within the subsequent year, which indicates that their herding is mainly informational. To improve portfolio performance, other investors could follow UK fund managers and purchase stocks overbought by them with at least 15 traders quarterly in the following one-year period, particularly for growth-type, sector-specific and international-type funds. Moreover, because they are more likely to herd in large-capitalisation securities, the informational reasons driving managers’ herding behaviour are mainly related to investigative herding. We also find that growth-type and international-type funds are more likely to herd with similar-type funds. This finding may result from reputational and characteristic herding, which illustrates that non-informational reasons for managers’ herding still exist.


Key words: Investigative herding, Reputational herding, Characteristic herding, Mutual fund, UK.
JEL: C21, G11, G14, G21.


U radu se ispituje da li se menadžeri fondova Velike Britanije uključuju u ponašanje koje je karakteristično za herding na berzi koristeći dinamičku meru za ponašanje koje je karakteristično za herding, da li je njihovo ponašanje koje je karakteristično za herding različito tokom perioda rastućih cena (ponašanje „bikova") i perioda opadajućih cena (ponašanje „medveda "), da li se njihovo ponašanje bazira većinom na informacije, koje vrste informacija deluju kao glavni pokretači njihovog ponašanja koje je karakteristično za herding i da li postoje neinformativni pokretači njihovog ponašanja koje je karakteristično za herding. Naši rezultati pokazuju da se menadžeri Velike Britanije uključuju u značajno ponašanje koje je karakteristično za herding i da se ovo ponašanje ne razlikuje značajno u zavisnosti od berzi na kojima postoji ponašanje koje je karakteristično za „bikove" i berzi na kojem postoji ponašanje koje je karakteristično za „medvede". Štaviše, potvrđujemo da postoje slabe pozitivne korelacije između ponašanja menadžera koji je karakteristično za herding i povraćaja sredstava u narednoj godini, što ukazuje na to da su njihova ponašanja uglavnom vođena informacijama. Kako bi poboljšali performanse portfolija, drugi investitori bi mogli pratiti menadžere Velike Britanije i kupiti akcije kupovane od strane njih sa najmanje 15 trgovaca kvartalno u narednom jednogodišnjem periodu, posebno akcije rastućeg tipa, sektorski-specifične i međunarodne akcije. Štaviše, zbog toga što imaju veću verovatnoću da čuvaju hartije od vrednosti velike kapitalizacije, informativni razlozi za ponašanje koje je karakteristično za stado uglavnom se odnose na istrašivačko ponašanje. Takođe smo otkrili da će akcije rastućeg tipa i međunarodnog tipa verovatno izazvati isto ponašanje kao akcije sličnog tipa. Dobijeni nalaz može biti rezultat reputacionog i karakterističnog herding, što ilustruje da neinformativni razlozi za ponašanje menadžera koje je karakteristično za herding i dalje postoje.


Ključne reči: Istraživačko ponašanje stada, Reputaciono ponašanje stada, Karakteristično ponašanje stada, Zajednički fond, Velika Britanija.

How to Cite
Lu Y., Fang H., & Lee Y. (2017). The Informational and Non-Informational Compositions of UK Fund Managers’ Dynamic Herding in the Stock Market. Panoeconomicus, 64(5), 571-592. doi:10.2298/PAN150212016L
Section
Original scientific paper

Most read articles by the same author(s)